Regulamin

GŁOTECH Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA NAPRAW

1. Przyjęcie samochodu

Naprawy wykonywane są zgodnie ze zleceniem naprawy. Przy przyjmowaniu samochodu, sporządzany jest druk zlecenia, na którym występuje zależnie od przypadku – dokładny zakres prac do wykonania bądź zlecenie wykonania kosztorysu, bądź też samo potwierdzenie przyjęcia samochodu w oczekiwaniu na właściwe zlecenie napraw.

Podpisanie karty zlecenia przez klienta ( lub przez jego pełnomocnika ) oznacza jego zgodę na stosowanie niniejszych ogólnych warunków wykonywania napraw, a w szczególności punktów 4 i 9 występujących poniżej.

Gdy klient zleca wykonanie prac w terminie późniejszym niż przyjęcie samochodu, sporządzane jest zlecenie, w którym ujęte są wszystkie prace do wykonania.

2. Odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w samochodzie

Klient jest zobowiązany zabrać kosztowności i rzeczy znacznej wartości przewożone samochodem. Serwis nie ponosi ryzyka utraty lub uszkodzenia rzeczy pozostawionych w pojeździe.

Serwis ponosi odpowiedzialność wyłącznie za akcesoria i urządzenia zainstalowane w pojeździe, a także za poziom paliwa odnotowany przy przyjmowaniu pojazdu do naprawy.

3. Kosztorys

Na życzenie klienta zostanie sporządzony kosztorys napraw, które należy wykonać w samochodzie. Kosztorys ten może zgodnie z życzeniem klienta:

  • ograniczać się do ogólnego oszacowania kosztów bez uwzględnienia kosztów rozbierania samochodu i w tym przypadku naprawy będą wyceniane w sposób zryczałtowany wg. obowiązujących cen,
  • być wyznaczony na podstawie dokładnej oceny i w tym przypadku koszty niezbędnego (dodatkowego) rozmontowania samochodu będą płatne przez klienta dodatkowo.
4. Wykonanie prac

Prace wykonywane są zgodnie z treścią zlecenia naprawy. Naprawiający może dodatkowo wykonać – podczas realizacji zamówionych napraw – prace, które uzna za niezbędne. W szczególności te, które związane są z bezpieczeństwem, nawet jeśli nie występują w zleceniu. Tym niemniej, w przypadku gdy cena wyżej wymienionych napraw może przekroczyć 10 % przewidywanego pierwotnie kosztu naprawy, naprawiający musi powiadomić o tym swojego klienta i uzyskać jego zgodę. Naprawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy klient nie zgodzi się na wykonanie napraw.

Jeżeli w trakcie wykonywanych prac zleconych Serwis zdiagnozuje konieczność wykonania prac dodatkowych, to zakres tych prac i ich szacunkowy koszt zostanie przedstawiony Klientowi pisemnie w: „Protokole rozszerzenia zakresu naprawy” lub w przypadku braku takiej możliwości Klient zostanie poinformowany telefonicznie.

Serwis zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania prac dodatkowych, wyszczególnionych w Protokole rozszerzenia zakresu naprawy lub będącym przedmiotem rozmowy telefonicznej, o jakiej mowa powyżej, jeśli nie uzyska pisemnej akceptacji ze strony Klienta w postaci :

  1. a) pisemnej zgody Klienta lub
  2. b) podpisu Klienta na Protokole rozszerzenia zakresu naprawy lub
  3. c) wiadomości e-mail na adres bok@glotech.com.pl

W przypadku odmowy/braku zgody (zarówno ze strony Klienta jak i Serwisu z przyczyn wymienionych w pkt. 4) na wykonanie prac dodatkowych (wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego), Klient pokwituje odbiór pojazdu niesprawnego na „Protokole odbioru pojazdu niesprawnego”

Klient upoważnia Serwis do wykonania jazd testowych (w tym również na drogach publicznych) w celu określenia zakresu potrzebnych prac lub oceny jakości i poprawności prac wykonanych.

Naprawy poza siedzibą Serwisu realizowane będą na podstawie pisemnego zlecenia Klienta.

5. Ubezpieczenia

W przypadku jeśli koszty naprawy samochodu stanowią przedmiot rozliczeń klienta z ubezpieczycielem, zakład naprawczy nie ma obowiązku występować w stosunkach z ubezpieczycielem, ani też nie ma obowiązku występować w żadnych sporach z ubezpieczycielem lub sprawcą szkody. Bez względu na ustalenia ubezpieczyciela zakład naprawczy ma prawo do wynagrodzenia zgodnie z treścią umowy z klientem.

6. Naprawy pojazdów

Roszczenia gwarancyjne będą rozpatrywane zgodnie z warunkami gwarancji oferowanymi przez dostawcę danego podzespołu lub części.

Usługi objęte są gwarancją 6-cio miesięczną.

Gwarancja nie obejmuje ewentualnych kosztów związanych z naprawą u Klienta lub miejscu przez niego wskazanym i holowania z miejsca awarii do Serwisu.

Gwarancja nie obejmuje również :

  • standardowych przeglądów i usług utrzymania
  • skutków nieprawidłowego używania pojazdu, błędu lub niedopatrzenia ze strony Klienta
  • wymiany części, których zużycie jest zjawiskiem naturalnym i może zmieniać się w zależności od eksploatacji pojazdu, jego przebiegu, warunków geograficznych i klimatycznych oraz których konieczność wymiany nie jest podyktowana uszkodzenie. Dotyczy to przede wszystkim : klocków hamulcowych, okładzin tarcz hamulcowych, tarcz i bębnów hamulcowych, opon, sprzęgła, pasków klinowych i wieloklinowych, amortyzatorów, piór wycieraczek i innych uwzględnionych w instrukcji eksploatacji pojazdu.
  • szkód powstałych przez zjawiska naturalne lub w wyniku wypadku.

 

Części zamienne objęte gwarancją są przesłane do producenta w celu przeprowadzenia ekspertyzy technicznej. Jeśli roszczenia gwarancyjne Klienta zostało uznane, wadliwa część staje się własnością producenta, natomiast jeśli reklamacja została odrzucona, naprawa obejmująca wymianę wadliwej części następuje na koszt Klienta. Część taka może zostać zwrócona Klientowi, jeżeli przy zgłaszaniu reklamacji wyraził takie życzenie.

Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne.

Naprawy gwarancyjne wykonywane są przez serwis w Głogowie. Koszty transportu   pojazdu do serwisu pokrywa Klient.

Serwis nie ponosi dalszej odpowiedzialności niż wynikająca z gwarancji, w szczególności Serwis nie odpowiada z tytułu rękojmi jak również za dalsze szkody będące następstwem wady części lub usługi .

7. Odbiór samochodu

Terminy odbioru samochodów ustalone są w zależności od możliwości naprawiającego w momencie zlecenia prac. Terminy te podawane są orientacyjnie. Różne zdarzenia spowodowane problemami w zwykłym działaniu serwisu lub też okolicznościami wyjątkowymi (takimi jak siła wyższa lub problemy z zaopatrzeniem), mogą opóźnić termin odbioru.

Klient powinien odebrać samochód niezwłocznie po zakończeniu naprawy. Jeśli tego nie zrobi, przesłane zostanie zawiadomienie o zakończeniu naprawy, zobowiązujące do odebrania pojazdu w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia. Po upływie tego terminu naprawiający ma prawo naliczenia opłaty za przechowywanie samochodu w wysokości 20,00zł, za każdy dzień przechowywania. Ponadto Serwis może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych jeżeli wysokość szkody przewyższy zastrzeżoną karę umowną. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodu po wyznaczonym terminie odbioru.

Przyjmuje się, że poprzez odbiór samochodu po naprawie klient zaakceptował naprawy zgodnie z treścią zlecenia – bez zastrzeżeń.

8. Wymienione części

Części, których wymiana została opłacona przez klienta są do jego dyspozycji przy odbiorze samochodu. Jeśli klient zadeklaruje to w zleceniu – są mu one zwracane.

Części nie odebrane przez klienta przy odbiorze samochodu przechodzą na własność serwisu.

9. Płatność

Faktury sporządzane są według stawek obowiązujących w dniu zlecenia naprawy.

Koszty robocizny wyliczane są według norm czasowych i cennika.

Uregulowanie płatności za prace powierzone naprawiającemu odbywa się w biurze serwisu przed wydaniem samochodu.

W celu zabezpieczenia kosztów naprawy wykonywanej na podstawie zlecenia naprawy Klient ustanawia na rzecz serwisu zastaw na stanowiącym jego własność samochodzie lub urządzeniu bliżej określonym w karcie zlecenia o wartości do ustalenia według EUROTAX, AUDATEX, itp.
Z chwilą zawarcia umowy Klient oddaje w posiadanie serwisu przedmiot zastawu określony w karcie zlecenia. Serwis może oddać przedmiot zastawu do przechowania osobie trzeciej, zajmującej się przechowaniem rzeczy tego rodzaju, bądź przechowywać przedmiot zastawu we własnym zakresie przez czas od daty zawiadomienia Klienta o terminie wydania samochodu po naprawie do czasu zapłacenia kosztów naprawy na koszt Klienta.
Zastaw zabezpiecza wszelkie koszty serwisu, należność za naprawę, odsetki za opóźnienie w zapłacie kosztów naprawy i inne koszty związane z przedmiotem zastawu.

10. Sprawy sporne

Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla Serwisu.

Postanowienia niniejszych ogólnych warunków wykonywania napraw mogą w części nie mieć zastosowania ze względu na nadrzędne prawo lokalne.